Telekomunikační výstavba

Telekomunikační výstavba Naše společnost se od roku 1996 podílí na výstavbě radiové sítě GSM–T-Mobile. Vzhledem k tomu, že jsme začali s výstavbou infrastruktury GSM od prvopočátku, získali jsme zkušenosti v celé šíři spektra telekomunikačních staveb.

Pro připravenost jednotlivých bodů infrastruktury realizujeme práce od zajištění akvizičních prací, přes projektovou připravenost včetně stavebních povolení až po samotnou stavbu.

Elektrické přípojky k jednotlivým bodům připravujeme včetně veškerých povolení a zajištění samostatných odběrů.

V naší dispozici jsou veškeré podklady (studie krajinného rázu) pro stavební řízení.

Telekomunikační výstavba Cena za montáž infrastruktury je řešena individuálně v závislosti na lokalitě, složitosti instalace infrastruktury, způsobu zástavby, požadavku na výškové práce (komíny, sila, vodojemy) atp.

V případě realizace a revize infrastruktur máme k dispozici široký tým odborníků z oboru slaboproudé, silnoproudé, počítačové (hardware i software) techniky, odborníky na statiku a stavební techniky s autorizací stavební činnosti

Nový telekomunikační zákon č. 151/2000 v § 90, odst. 2 definuje nadzemní telekomunikační vedení, ze kterého vyplývá, že telekomunikační zařízení nepodléhá režimu stavebního zákona, pokud nejsou prováděny další rozsáhlé stavební úpravy či změny užívání místností spojené s umístěním zařízení.

Dle našich zkušeností je v současné době 80% staveb prováděno pouze na oznámení či ohlášení, což značně zkracuje lhůty výstavby.

Telekomunikační výstavba Etapa stavební připravenosti

 • základní informace o nemovitosti (přístup, poloha, okolí, viditelnost, měření vf signálu překážky, zařízení jiných provozovatelů)
 • zajištění akviziční činnost včetně SAR /zpracování příslušné dokumentace /
 • dokumentace stávajícího stavu, výpisy z katastrů nemovitostí
 • projednání stavby se složkami uživatele a s civilními složkami
 • návrh variantních řešení vedení spojů v případě zjištění nemožné realizace dle globálního projekčního návrhu
 • návrh případných pomocných retranslačních bodů (viditelnosti LOS, zjištění azimutů, výšek nad terénem, souřadnic)
 • fotodokumentace
 • předání upřesněných projekčních podkladů k dalším procesům

Projektové práce

 • projektová dokumentace stavební části, včetně výkresů detailního zakreslení umístění technologie, příslušných statických zpráv pro anténní nosiče /vždy dimenzováno s max. dostatečnou rezervou pro umožnění efektivního rozvoje/
 • statika nosičů venkovní technologie, případně speciální konstrukce rozložných rámů uvnitř místností. Speciální řešení umístění kontejnerů na střechách, případně vybudování střešních nástaveb. Vždy k optimálnímu řešení dle daného objektu.
 • projekt elektro
 • projekt vzduchotechniky, klimatizace a vytápění
 • prováděcí projekt včetně výrobní dokumentace a rozpočtu
 • projektová dokumentace obsahuje hygienickou zprávu, požární zprávu

Telekomunikační výstavba Projednání podmínek pro umístění díla s příslušnými orgány státní správy a samosprávy a dílem dotčenými dalšími subjekty.

 • projednání podmínek pro instalaci a užívání díla a to včetně připojení na veřejné rozvodné sítě a komunikace.
 • zabezpečení všech správních rozhodnutí a opatření orgánů státní správy a samosprávy pro umístění a instalaci díla (např. oznámení či ohlášení, př. stavebního povolení a kolaudace)
 • projednání dalších podmínek, které by mohly ovlivnit umístění či užívání díla.
 • hygienická měření, provozní řády, měření hluku / dle našich zkušeností je vhodný výběr klima jednotky určené do hustě obydlených oblastí /
 • zajištění souhlasu dotčených orgánů státní správy (krajské a okresní hygienické stanice) s uvedením zařízení do trvalého provozu
 • zadání podkladů a spolupráce s Testcomem při návrhu použitého kmitočtového pásma a při výpočtu potřebné kvality spoje – výsledkem budou pracovní kmitočty, velikosti antén potřebný vysílací výkon
 • projednání žádosti o licenci na provoz spoje na ČTU

Výstavba

Provádíme komplexní výstavbu dle projektové dokumentace. Provádíme veškeré stavební úpravy případně nástavby k možnosti umístění technologie, montáže kabelových rozvodů a napojení technologie. Výstavbu zajišťujeme s maximální koordinací v dané lokalitě pro zachování plynulého provozu. Zabezpečíme veškeré prvky bezpečného přístupu k jednotlivým bodům. Kvalita naší výstavby byla vždy příkladná. Základní záruční lhůta činí 60 měsíců.

Stožár MTK